ua
Light
Dark
Отримати консультацію

Дата набрання чинності останніх змін документа –  29.05.2024 року

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРОПОЗИЦІЇ)
про надання інформаційно-консультаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУСТХАБ», юридична особа зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 45596755, в особі директора Мілютенко Катерини Сергіївни, що діє на підставі Статуту (надалі – «Виконавець»), адресує цю Публічну оферту (пропозицію) укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») необмеженому колу фізичних осіб на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.

Прочитайте текст цієї Публічної оферти (пропозиції) Виконавця укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг і якщо Ви не згодні з яким небудь пунктом цієї Публічної оферти (пропозиції), чи не зрозуміли будь який пункт цієї Публічної оферти (пропозиції), пропонуємо Вам відмовитися від укладення Договору з Виконавцем та отримання інформаційно-консультаційних послуг Виконавця. У випадку прийняття (Акцепту) умов цієї Публічної оферти (пропозиції), Ви повно та беззастережно погоджуєтеся з усіма умовами цієї Публічної оферти (пропозиції) і Вам зрозумілі всі її положення.

Викладений нижче текст Договору адресований необмеженому колу фізичних осіб і є офіційною Публічною офертою (пропозицією) Виконавця укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг  на визначених Договором умовах, згідно обраній тематиці (переліку) послуг, вказаних у даному Договорі.

Сторонами Договору є Виконавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) цю Публічну оферту (пропозицію) в порядку і на умовах Договору, надалі – «Замовник», з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона.  

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі мають наступне значення:

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУСТХАБ», юридична особа зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 45596755.

Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, яка прийняла (акцептувала) Публічну оферту (пропозицію) в порядку і на умовах Договору. Замовником Послуг і стороною цього Договору можуть бути тільки фізичні особи, що досягли вісімнадцяти років. Заповнення Реєстраційної форми та Замовлення та/або оплата Послуг є фактом підтвердження, що Замовник є повнолітньою особою і має повну дієздатність згідно вимог українського законодавства.

Публічна оферта (пропозиція) – публічна пропозиція Виконавця, викладена на сайті Виконавця  http://platma.academy/, адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.

Публічний договір (Договір) – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах Публічної оферти (пропозиції) з моменту Акцепту Замовником її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти (пропозиції) Виконавця на укладення даного Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг в повному обсязі, без підпису письмового примірника вказаного Договору Сторонами, шляхом оплати Замовником замовлених послуг Виконавця на умовах Договору, в том числі здійснення Замовником попередньої оплати за послуги, якщо попередня оплата передбачена умовами Договору. 

Інформаційно-консультаційні послуги (надалі – «Послуги») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (курси, тренінги, вебінари, тести, консультації, лекції, презентації, -аудіо, -відео, текстова інформація, матеріали, он-лайн ресурси та інше), які пропонуються до надання та/або надаються Виконавцем. Інформація щодо переліку Послуг та їх вартості вказана на Сайті, а також може бути оголошена менеджером Виконавця під час усної консультації щодо Послуги, надіслана на електронну пошту Замовника або іншим чином повідомлена Замовнику. Порядок та умови надання Послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, вказаними щодо відповідної Послуги Виконавця на Сайті.

Попередня оплата – оплата грошових коштів за Послугу, яка проводиться Замовником після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Замовника укласти Договір (Акцептом). 

Замовлення – належно оформлена заявка Замовника, адресована Виконавцю, на отримання однієї або декількох Послуг, які обрав Замовник.

Реєстраційна форма – документ, який оформляється самостійно Замовником або Виконавцем (зі слів Замовника) і є невід’ємною частиною даного Договору.

Обов’язковими реквізитами Реєстраційної форми є:

 • прізвище, ім’я;
 • адреса електронної пошти Замовника;
 • контактні номери телефонів Замовника,

а також інші дані за запитом Виконавця.

Замовник несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у Реєстраційній формі. 

Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою http://platma.academy/, яка є одним з основних джерел інформування Замовників щодо Послуг.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 ЦКУ та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї Публічної оферти (пропозиції) Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.

2.2. Даний Договір, у відповідності до 628 ЦКУ є змішаним договором, тобто таким, в якому містяться елементи різних договорів: публічного договору, договору приєднання, договору надання інформаційно-консультаційних послуг тощо.

2.3. Даний Договір, у відповідності до ст. 634 ЦКУ є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем та який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому та без застережень, крім випадків прямо передбачених законом.

2.4. Договір, укладений з Виконавцем за допомогою Акцепту Публічної оферти (пропозиції), має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 ЦКУ і є рівноважним договору, підписаному Сторонами та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (пропозиції), в тому числі, але не виключно, вартістю Послуг, порядком та умовами їх надання. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором. Цей Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цьому Договорі.

2.5. Умови цієї Публічної оферти (пропозиції) не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання послуг.

2.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цієї Публічної оферти (пропозиції) відповідно до її умов.

2.7. Всі умови Договору, що передбачені цією Публічною офертою (пропозицією), є обов’язковими для Сторін.

2.8. Чинна редакція положень Договору, які передбачено цією Офертою, міститься за посиланням http://platma.academy/. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положення Договору, що передбачені цією Публічною офертою (пропозицією), в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Публічною офертою (пропозицією), і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження користування Послугами Виконавця Замовником після внесення змін чи доповнень до положень Договору, що передбачені цією Публічною офертою (пропозицією), означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами чи доповненнями.  

2.9. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. 

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Ця Публічна оферта (пропозиція), у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов Договору, що передбачені цією Публічною офертою (пропозицією), разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків.

3.2. Для того, щоб прийняти цю Публічну оферту (пропозицію) і укласти Договір, Замовник повинен здійснити Акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання Договору на умовах, викладених в Публічній пропозиції (оферті).

3.3. Публічна оферта (пропозиція) є повно й беззастережно прийнятою (акцептованою), а Договір є укладеним з моменту оплати Замовником Послуг Виконавця на умовах Договору, в тому числі з моменту здійснення Замовником попередньої оплати за Послуги, якщо попередня оплата передбачена умовами Договору. В такому разі, додаткове підписання Договору з боку Замовника не потребується. При цьому здійснення Замовником Акцепту означає повну та беззастережну згоду Замовника з положеннями Договору, що передбачені цією Публічною офертою (пропозицією) (акцепт оферти). У випадку незгоди з умовами Договору, що передбачені цією Публічною офертою (пропозицією), або з її окремими положеннями, Замовник зобов’язується припинити будь-яке використання Послуг Виконавця.

3.4. Факт оплати Послуг згідно умов Договору Замовником, зокрема, але не виключно, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

3.5. Акцептуючи Публічну оферту (пропозицію), Замовник автоматично погоджується з повним і беззаперечним прийняттям умов Договору і всіх додатків до нього, у випадку наявності таких додатків, які є невід’ємною частиною цього Договору.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець  зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором,  надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги (надалі – Послуги) з обраної Замовником теми Послуг, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги на обрану тему.

4.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

4.3. Умови, розклад, програма, загальний строк надання, обсяг Послуг та дати надання Послуг оприлюднюються на Сайті та/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника та/або іншим чином повідомляються Замовнику. Виконавець має право змінювати умови, розклад, програму, загальний строк надання, обсяг Послуг та дати надання Послуг без згоди Замовника, повідомивши про це Замовника. 

4.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує яких-небудь фінансових та інших результатів застосування Замовником навичок, опанованих внаслідок отримання Послуг.

4.5. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг, не може бути пред’явлено на адресу Виконавця. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Замовника.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовлення Послуг може відбуватись в один з наступних способів:

5.1.1. Замовник самостійно створює Замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки та сплачує за Замовлення за допомогою платіжної системи онлайн;

5.1.2. Замовник погоджує Замовлення усно із менеджером Виконавця. Виконавець формує рахунок на оплату і передає його Замовнику для оплати.

5.1.3. Замовник здійснює бронювання відповідних Послуг (а саме бронювання місця в групі відповідного курсу з обраної тематики), шляхом сплати за допомогою платіжної системи онлайн та/або на підставі рахунку Виконавця відповідного платежу, визначеного Виконавцем для Послуг, бронювання щодо яких замовляє Замовник. Сума такого здійсненого платежу включається у загальний розмір вартості замовлених таких способом Послуг. 

5.2. Оплата Послуг Виконавця має бути здійснена Замовником на умовах цього Договору та на реквізити Виконавця, зазначені в цьому Договорі та/або рахунку Виконавця. 

Щодо оплати Послуг, які були замовлені шляхом бронювання  відповідно до умов п.5.1.3. Договору – встановлюється строк оплати замовлених Послуг у 5 (п’ять) робочих днів.  

5.3. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оплати. В разі, якщо Замовлення оплачено у вихідний, святковий або неробочий день, строк обробки Замовлення починається з наступного робочого дня.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Ціна Договору складається із загальної вартості послуг наданих Виконавцем Замовнику протягом строку дії даного Договору згідно актів наданих послуг.

6.2. Вартість Послуг Виконавця визначається відповідно до вартості кожної Послуги за певною темою на дату замовлення та/або діючих тарифів та/або інших умов оплати, в тому числі акційних, які публікуються на Сайті та/або повідомляються Замовнику. 

6.3. Замовник здійснює оплату Послуг Виконавця на обрану тему в розмірі повної вартості таких Послуг, встановленої Виконавцем, на умовах 100% попередньої оплати не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати початку надання таких Послуг або на умовах, погоджених Сторонами додатково. 

6.4. Виконавець має право самостійно та на власний розсуд встановлювати та змінювати вартість Послуг без будь-якого погодження із Замовником (за виключенням умов, передбачених п. 6.5. даного Договору).  

6.5. Після оплати Замовником Послуг на умовах даного Договору, Виконавець не має права переглядати вартість таких Послуг для Замовника.

6.6. Розрахунки за Послуги здійснюються Замовником у національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом (за вибором Замовника): перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця через платіжну систему онлайн або за допомогою оплати виставленого Виконавцем рахунку на оплату. У платіжному документі Замовник має вказати обрану Замовником тему Послуг, за які здійснюється оплата.

6.7. Зобов’язання Замовника по оплаті Послуг вважаються виконаними з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 

6.8. У випадку прострочення Замовником оплати Послуг більше ніж на 3 (три) робочих дні, Виконавець без попереднього повідомлення Замовника має право припинити надання йому Послуг  за Договором та закрити доступ до навчальних матеріалів теми Послуг до моменту повного виконання Замовником своїх грошових зобов’язань. 

6.9. Сторони погодили, що у випадку відмови Замовника з будь-яких причин від отримання Послуг за цим Договором після здійснення ним попередньої оплати згідно умов даного розділу Договору, така попередня оплата поверненню Замовнику не підлягає та залишається у власності Виконавця, за виключенням випадків      передбачених підпунктами  10.2.1., 10.2.2. пункту 10.2 даного Договору. 

6.10. Сторони погодили, що акцептуючи умови цього Договору будь-яким з вищезгаданих способів, Замовник зобов’язується здійснити оплату Послуг повністю відповідно до умов цього Договору, незалежно від бажання відмовитись від отримання Послуг по цьому Договору.

6.11. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом Договору, у Виконавця не виникає зобов’язання з надання Замовнику Послуг.

6.12. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Послуги надаються в тому числі шляхом безпосереднього консультування та інформування Замовника сертифікованими партнерами Виконавця згідно встановленого Виконавцем розкладу та строку надання Послуг за обраною Замовником темою Послуг.

7.2. Послуги надаються Виконавцем в онлайн форматі. Формат надання послуги може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку, про що Виконавець інформує Замовника. 

7.3. Сторони дійшли згоди, що Виконавець має право здійснювати аудіозапис та/або відеозапис з екрану комп’ютера відео семінарів, лекцій, тренінгів, презентацій, екзаменів та будь-яких інших онлайн заходів, які проводяться за участю Замовника (у процесі надання останньому Послуг  в тому числі),  та фотозйомку та/або відеозйомку вищевказаних та будь-яких інших заходів, які проводяться за участю Замовника у очному форматі (у процесі надання Замовнику Послуг в тому числі). Сторони дійшли згоди, що Замовник не має права здійснювати аудіозапис та/або відеозапис, та будь-які зйомки процесу надання Послуг Виконавцем (семінарів, лекцій, тренінгів, презентацій, екзаменів та інших заходів Виконавця) без письмової згоди Виконавця, вказані дії суворо заборонені, вважаються суттєвим порушенням Договору.

7.4. Інформація про конкретні Послуги та/або зміст конкретних Послуг, інформація про умови надання доступу до Послуг, специфікація вимог для доступу до Послуги, інші відомості або вимоги, які повинні та/або можуть бути повідомлені Замовнику відповідно до цього Договору або вимог законодавства, вважаються повідомленими Замовнику належним чином, якщо виконана хоча б одна з наступних умов:

7.4.1. Опубліковані на Сайті.

7.4.2. Доведені до відома Замовника за допомогою електронних повідомлень, спрямованих Замовникові Виконавцем по мережі Інтернет.

7.4.3. Надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Виконавця.

7.4.4. Повідомлені Замовнику при його зверненні за контактними адресами і телефонами Виконавця.

7.4.5. Доведені до відома Замовника іншими способами, доступними Виконавцю, в тому числі через засоби масової інформації (рекламу).

7.5. Виконавець не надає Замовнику будь-яких гарантій, окрім тих, що передбачені Договором.

7.6. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Послуг, за винятком їх особистого користування.

7.7. Замовник зобов’язується не здійснювати запис процесу надання Послуг (тренінгів) без спеціального на те дозволу Виконавця.

7.8. Замовнику забороняється:

– поширювати відео, аудіо-записи процесу надання Послуг (тренінгів, курсів, лекцій та ін.) будь-якими можливими способами;

– поширювати будь-які матеріали, пов’язані з наданням Послуг, у вигляді розшифровки, тобто перекладу -аудіо або -відео матеріалів в текстовий формат, і перекладу на інші мови;

– використовувати отриману від Виконавця інформацію в комерційних цілях, наприклад, для самостійного проведення тренінгів для третіх осіб за матеріалами, отриманими від Виконавця;

– допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, яка ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця;

– вчиняти будь-які дії, які є порушенням або можуть (прямо або опосередковано) спричинити порушення прав інтелектуальної власності (авторських та/або майнових) Виконавця на об’єкти  інтелектуальної власності Виконавця або об’єкти інтелектуальної власності, які знаходяться у використанні Виконавця, та пов’язані із Послугами за даним Договором.

7.9. Приймання наданих Послуг оформлюється шляхом підписання Сторонами відповідних актів наданих послуг. Сторони погодили, що до моменту обміну Сторонами паперовими підписаними примірниками акту наданих послуг, електронні (скановані) версії цього документу мають силу оригіналу.

7.10. Якщо Замовник не підписав акт наданих послуг протягом 5 (п‘яти) робочих днів з дати передачі або відправки на електронну пошту Замовника цього документу Виконавцем, або не надав письмову мотивовану відмову від підписання протягом вказано строку, такі Послуги вважаються прийнятими в повному обсязі та належним чином згідно з актом наданих послуг, який підписаний Виконавцем в односторонньому порядку. 

8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

8.1. Обов’язки Виконавця:

8.1.1. Надати Послуги якісно та в повному обсязі шляхом:

– залучення сертифікованих інструкторів, які пройшли необхідну підготовку та отримали відповідний сертифікат;

– забезпечення Замовника доступом до спеціально розроблених програм курсів та електронних ресурсів, необхідних для продуктивного отримання Послуг шляхом надання йому паролю доступу до онлайн-ресурсів;

– надання Замовнику консультування та інформування в обсязі, встановленому Договором для відповідної програми/курсу;

– інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

8.2. Обов’язки Замовника:

8.2.1. Забезпечити своєчасну та систематичну явку для отримання Послуг згідно графіку (розкладу) надання Послуг Виконавця;

8.2.2. Належним чином виконувати умови та положення Договору, які передбачено цією Публічною офертою (пропозицією);

8.2.3. Своєчасно оплатити (здійснити оплату після замовлення) і отримати доступ до Послуг на умовах цього Договору;

8.2.4. Замовник зобов’язаний оплатити Послуги на відповідну тему у повному обсязі, навіть якщо робить перерву та/або зупиняє отримання Послуг на будь-якому етапі за своїм бажанням та/або обставинами, які не залежать від Виконавця;

8.2.5. Докладати максимум зусиль для освоєння матеріалу, своєчасно і в повному обсязі виконувати практичні, лабораторні та самостійні завдання;

8.2.6. Не пропускати і не запізнюватися на заняття без поважних причин;

8.2.7. Виконувати всі розпорядження інструкторів та адміністрації Виконавця, що стосуються предмету Договору;

8.2.8. Дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця;

8.2.9. Ознайомлюватись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця;

8.2.10. Нести відповідальність (матеріальну та/або іншу юридичну) за свої дії під час отримання Послуг та за шкоду, завдану майну третіх осіб Замовником;

8.2.11. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе;

8.2.12. Замовник надає згоду на отримання інформаційних розсилок від Виконавця;

8.2.13. Дотримуватися вимоги протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і інших вимог та правил, встановлених чинним законодавством;

8.2.14. Утримуватися в процесі отримання Послуг від наступних дій, які: можуть перешкоджати іншим Замовникам, запрошеним особам або лекторам отримувати інформацію в процесі надання Послуг; порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.; принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або у інший спосіб, що має публічний характер; мають прояв у використанні -аудіо або -відео апаратури з метою копіювання  процесу надання Послуг або матеріалів, призначених для надання Послуг або без такої мети;

8.2.15. У разі, якщо це передбачено програмою Послуги за певною темою – здати підсумковий внутрішній тест (іспит);

8.2.16. Інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

8.3. Виконавець має право:

8.3.1. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Публічною офертою (пропозицією).

8.3.2. Переміщати Замовника з однієї в іншу групу з метою оптимізації процесу надання Послуг у випадку, якщо склад групи менше 7 (семи) осіб. 

8.3.3. Відмовити у наданні Послуг Замовнику або розірвати Договір в односторонньому порядку  у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, грубого або систематичного (більш ніж 2 рази) порушення правил поведінки, або порушення громадського порядку Замовником. При цьому вартість сплачених Послуг не повертаються Замовнику.

8.3.4. Переносити строки надання Послуг, повідомивши Замовника не менш як за 5 годин до початку їх надання. 

8.3.5. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або припинити надання Послуг Замовнику.

8.3.6. Не допускати Замовника до надання Послуг, якщо зовнішній вигляд Замовника дає Виконавцю підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для Виконавця.

8.3.7. Залучати третіх осіб до надання Послуг Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником.

8.3.8. Скасовувати, переривати або переносити будь-які заходи (курси, лекції, тренінги), пов’язані з наданням Послуг, змінювати навчальні матеріали на базі яких надаються Послуги, а також змінювати загальний строк (тривалість) Послуг за темами на Сайті.

8.3.9. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовниками в процесі надання Послуг, без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.

8.3.10. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію щодо Послуг або діяльності Виконавця.

8.3.11. Виконавець та/або особа, що залучена до надання Послуг, під час надання Послуг має право на перевірку виконаних завдань, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході надання Послуг.

8.3.12. Вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Виконавця, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника.

8.3.13. Передавати свої права та/або обов’язки за цим Договором третім особам без попереднього узгодження із Замовником;

8.3.14. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

8.4. Замовник має право:

8.4.1. Перервати отримання Послуг на тривалий термін, повідомивши Виконавця про таку потребу в письмовій формі. При цьому сплачені Замовником грошові кошти не повертаються Виконавцем. 

8.4.2. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

8.4.3. Замовляти додаткові Послуги, що підлягають додатковій оплаті.

8.4.5. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

8.5. Виконавець підтверджує, що наявність відповідного сертифікату є беззаперечним фактом професійної та інструкторської кваліфікації осіб, що надаватимуть Послуги за Договором.

8.6. За результатом отримання Замовником повного курсу Послуг за відповідною темою та програмою, Виконавець зобов’язується видати Замовнику сертифікат «Certificate of Completion», а у разі успішного проходження Замовником перевірки засвоєння матеріалу за відповідною темою та програмою, Виконавець зобов’язується видати Замовнику сертифікат «Certificate of Achievement».

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, які виникають з відносин, врегульованих цим Договором, повинні вирішуватися в суді за місцем знаходження Виконавця.

9.4. Виконавець не дає Замовнику жодних гарантійних зобов’язань щодо Послуг, що надаються, включаючи (перелік не вичерпний): безперебійність, своєчасність, безпомилковість, точну відповідність з рішенням конкретних задач та побажань Замовника.

9.5. Виконавець докладає всіх розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, що є наслідком даних збоїв і неточностей.

9.6. Виконавець не несе відповідальність перед Замовниками або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані в зв’язку з отриманням Послуг Виконавця.

9.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей Замовника, залишених на території приміщення Виконавця.

9.8. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми надання Послуг, розкладу надання Послуг та інших умов надання Послуг.

9.9. Замовник несе матеріальну відповідальність за псування устаткування та іншого майна Виконавця, за винятком природного зносу обладнання або майна. У разі пошкодження чи іншого псування наданого йому майна, в тому числі обладнання, Замовник відшкодовує заподіяні Виконавцю збитки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Виконавцем відповідної вимоги. 

9.10. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).

9.11. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з якими порушення ним умов цього Договору може призвести до розірвання Виконавцем цього Договору в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику Послуг.

9.12. Грошові кошти, сплачені Замовником за Послуги, не повертаються:

  – у разі неотримання Замовником Послуг не по прямій вині Виконавця, або

  – у разі відсторонення Замовника від надання Послуг або відмови у наданні Послуг Замовнику у зв’язку з порушенням даного Договору, або

  – відмови Замовника від цього Договору та/або Послуг з будь-яких причин (без повідомлення про це Виконавця, або з повідомленням Виконавця – в разі отримання Виконавцем запиту починаючи з 15 (п’ятнадцятого) календарного дня від дати початку надання Виконавцем Послуг на обрану тему (дати проведення першого заходу на обрану тему)      та до завершення       строку надання Послуг), або     

  – після завершення строку надання Послуг;

  – інших підстав визначених даним Договором. 

  9.13. У випадку, якщо зі своєї прямої вини Виконавець не розпочав надання Послуги за обраною Замовником темою протягом заявленого загального строку (тривалості) надання такої Послуги на Сайті, сплачені Замовником кошти повертаються у повному розмірі протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дня отримання Виконавцем відповідного належним чином оформленого запиту на таке повернення.

  9.14. Виконавець не дає гарантій, що користування Послугою Виконавця принесе очікуваний результат Замовником. Виконавець не може гарантувати досягнення успіху Замовником після користування Послугою.

  9.15. Замовник розуміє, що його непогодження з думкою сертифікованих інструкторів Виконавця у змісті, методикою та змістом наданих Послуг, не є підставою для повернення коштів за Послуги.

  9.16. Сплачені Замовником грошові кошти за Послуги можуть бути поверненні Виконавцем Замовнику тільки у випадку об’єктивної неможливості надання такої Послуги з прямої вини Виконавця згідно п. 9.13. даного Договору, а також в разі коли таке повернення прямо передбачено умовами Договору.

  9.17. У разі виявлення Виконавцем  фактів порушення Замовником п. 7.6 та/або п. 7.7. та/або п. 7.8. та/або п. 12.3. та/або  п. 13.3. та/або п. 13.4 цього Договору, Замовник на вимогу Виконавця сплачує Виконавцю штраф у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. за кожен випадок порушення.

  9.18. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не надає Послуги за запланованим графіком, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного заходу(-ів) (семінару, тренінгу) в інший термін.

  9.19. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором, в будь-якому разі не може перевищувати вартість Послуги в розмірі, сплаченому Виконавцю Замовником.

  9.20. Грошові кошти в розмірі вартості Послуг, які не підлягають поверненню Виконавцем Замовнику згідно умов даного Договору є штрафом за порушення умов Договору.

  10.  ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ ТА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ ЗАМОВНИКОМ

  10.1. Замовник має право відмовитись від Послуг на обрану тему у наступних випадках:

  a) у будь-який час до дати початку надання Виконавцем таких Послуг,

  б) у будь-який час протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати початку надання Виконавцем Послуг на обрану тему (дати проведення першого заходу на обрану тему).              

  Замовник у вищевказаних випадках повинен зв’язатись з Виконавцем і оформити запит на відмову від Послуг та  повернення грошових коштів, з урахуванням умов п.10.2. Договору.

  10.2. Якщо Виконавець отримав запит на повернення коштів від Замовника:

  10.2.1. відповідно до умов підпункту а) п.10.1  Договору, а саме до дати початку надання Виконавцем Послуг на обрану тему – Виконавець зобов’язується повернути всі отримані грошові кошти, сплачені Замовником за Послуги на обрану тему,  за вирахуванням комісії платіжної системи, пов’язаної з поверненням;

  10.2.2. відповідно до умов підпункту б) п.10.2. Договору, а саме протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати початку надання Виконавцем Послуг на обрану тему (дати проведення першого заходу на обрану тему) – Виконавець здійснює повернення грошових коштів в розмірі, який становить різницю між сплаченими Замовником грошовими коштами за Послуги на обрану тему та вартістю фактично наданих Виконавцем Послуг на обрану тему,  за умови повного так належного виконання Замовником протягом відповідного строку до моменту його відмови від Послуг, всіх своїх зобов’язань визначених п. 8.2.1 та п.8.2.5. Договору. Виконання вищевказаних вимог Замовником вважається свідченням того, що Замовник належним чином споживав Послуги, виконував умови цього Договору та прийняв рішення з припинення отримання Послуг обґрунтовано. У такому випадку вартість фактично наданих Виконавцем Послуг на обрану тему визначається та розраховується Виконавцем самостійно пропорційно загальному обсягу та вартості Послуг. Крім того, із суми до повернення вираховується (віднімається) комісія платіжної системи, пов’язаної з поверненням.

  Сторони дійшли згоди, що у випадку не виконання Замовником будь-якого зі своїх зобов’язань, визначених  п. 8.2.1 та п.8.2.5. Договору, Замовник не має права на повернення будь-яких грошових коштів, а суми оплати за Послуги сплачені Замовником на користь Виконавця залишаються у Виконавця в якості компенсації витрат Виконавця понесених у зв’язку із підготовкою до надання Послуг та за фактично надані до дати відмови  Послуги у відповідній їх частині.

  10.2.3. Починаючи з 15 (п’ятнадцятого) календарного дня від дати початку надання Виконавцем Послуг на обрану тему (дати проведення першого заходу на обрану тему)  – Виконавець не здійснює повернення будь-яких грошових коштів, сплачених за Договором. Сторони погодили, що суми оплати за Послуги, сплачені Замовником на користь Виконавця, залишаються у Виконавця в якості компенсації витрат Виконавця понесених ним у зв’язку із підготовкою до надання Послуг та за фактично надані до дати відмови  Послуги у відповідній їх частині.

  10.3. Для відмови від Послуги і оформлення повернення коштів (якщо таке  повернення передбачено умовами підпунктів 10.2.1. або 10.2.2. п. 10.2. цього Договору), Замовник повинен написати Виконавцю на електронну/поштову адресу, вказану в останньому розділі (Реквізити Виконавця). Виконавець зобов’язується повідомити Замовника про отримання запиту на вказану ним при оформленні замовлення електронну адресу.

  10.4. Для оформлення повернення коштів Замовник зобов’язаний вказати в листі з проханням повернення: своє прізвище, ім’я та по-батькові, вказані при оформленні замовлення, електронну адресу, назву (тему) Послуги, дату замовлення, інформацію про платіж, причини відмови від Послуги, а також іншу необхідну інформацію. Замовник розуміє, що якщо він не надасть необхідної інформації, Виконавець має право відмовити у поверненні коштів і не розглядати його звернення.

  Якщо Замовник оформив запит на повернення в зазначені терміни та має право на повернення відповідних грошових коштів згідно умов Договору, Виконавець зобов’язується повернути йому сплачені кошти протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дня отримання належним чином оформленого запиту на таке повернення. Із відповідної суми до повернення буде утримано комісію платіжної системи, пов’язану з поверненням.

  10.5. Якщо Замовник не скористався Послугою, чи відмовився від Послуги з порушенням термінів, чи встановленого порядку, Виконавець не здійснює повернення вартості такої Послуги.  Сторони погодили, що у такому випадку суми оплати за Послуги, сплачені Замовником на користь Виконавця, залишаються у Виконавця в якості компенсації витрат Виконавця понесених ним у зв’язку із підготовкою до надання Послуг та/або за фактично надані до дати відмови  Послуги у відповідній їх частині.

  10.6.   У випадку, якщо до закінчення відповідних визначених цим Договором термінів відмови від Послуги, чи до моменту отримання запиту на повернення коштів, Послуга була надана в повному обсязі, повернення грошових коштів не буде здійснюватися. Якщо запит на повернення був отриманий з порушенням встановлених термінів, повернення грошових коштів не здійснюється.

  10.7. Сторони погодили, що у випадку відмови Замовником від Послуг та/або відмови від оплати Послуг, замовлених шляхом бронювання згідно п. 5.1.3. Договору, сума платежу внесеного під час бронювання, сплачена Замовником на користь Виконавця, не повертається Замовнику, залишаються у Виконавця в якості компенсації витрат Виконавця понесених ним у зв’язку із підготовкою до надання замовлених Послуг. 

  11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відстрочується відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. 

  11.2. Належним доказом існування обставин непереборної сили є відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

  11.3. Додатково до вказаного в п. 11.2. Договору, Замовник має право посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставу неповної або несвоєчасної оплати Замовником Послуг, лише у випадку надання Виконавцю Замовником належного документального підтвердження наявності причинно-наслідкового зв’язку між неповною або несвоєчасною оплатою Послуг та конкретними обставинами непереборної сили.

  11.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за Послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання Послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

  11.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення іншій Стороні.

  12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

  12.1. Беручи до уваги те, що при укладенні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, підписуючи даний договір:

  – підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення та знищення персональних даних Сторін даного Договору;

  – підтверджують що проінформовані про свої права (згідно Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору персональних даних.

  – повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та для реалізації ділових відносин між Сторонами.

  12.2. Персональні дані Замовника зберігаються і обробляються Виконавцем в порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього строку дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його розірвання або закінчення строку дії.

  12.3. Кожна з Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 

  12.4. Виконавець вважає інформацію про факти використання Послуг Замовником, так само як і зміст та процес надання Послуг за Договором конфіденційною інформацією.

  12.5. Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.

  12.6. Виконавець ніколи не вимагає надання Замовником будь-якого номера кредитної карти або пін-коду для кредитних або інших грошових карт. У разі появи таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних повідомлень), Замовнику слід негайно припинити використання Сайту і повідомити про це на контактні адреси Виконавця, зазначені в цьому Договорі.

  13. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ДОЗВОЛИ

  13.1. Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, які містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.

  13.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання тощо) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв’язку з одержанням ним Послуг за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю та/або використовуються ним на відповідних правових підставах протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.

  13.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.

  13.4. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати контент Послуг третім особам без попереднього письмового дозволу Виконавця. 

  13.5.Замовник попереджений, що аудіозапис та/або відеозапис з екрану комп’ютера  відео семінару, лекції, тренінгу в рамках Послуг за Договором суворо заборонено. У випадку порушення цієї вимоги, Виконавець має право заблокувати доступ до особистого кабінету Замовнику і розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення вартості Послуги. 

  13.6. Замовник надає беззастережний дозвіл Виконавцю здійснювати аудіозапис та/або відеозапис з екрану комп’ютера відео семінарів, лекцій, тренінгів, презентацій, екзаменів та будь-яких інших онлайн заходів, які проводяться за участю Замовника (у процесі надання останньому Послуг  в тому числі),  та фотозйомку та/або відеозйомку вищевказаних та будь-яких інших заходів, які проводяться за участю Замовника у очному форматі (у процесі надання Замовнику Послуг в тому числі), протягом всього фактичного періоду надання Послуг Замовнику та/або строку дії цього Договору, самостійно Виконавцем або шляхом залучення ним професійних операторів та/або інших спеціалістів, з метою створення матеріалів, що висвітлюють проекти Виконавця та/або процес надання Послуг, та/або результати  і прогрес Замовника (в тому числі виконані Замовником практичні та/або екзаменаційні завдання), створення будь-яких рекламних та маркетингових матеріалів для популяризації Послуг та знаків для товарів і послуг Виконавця. 

  Замовник дозволяє використовувати отримані у результаті таких дій Виконавця (аудіозапис та відеозапис екрану комп’ютера, фотозйомки та відеозйомки очних подій)  відповідні зображення Замовника та/або зображення виконаних Замовником практичних та/або екзаменаційних завдань,  без обмеження строку з дня створення таких зображень на території всіх країн світу у будь-якій формі та будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, наступними способами в тому числі: опубліковувати зображення на будь-яких матеріальних носіях; оприлюднювати зображення, тобто публічно сповіщувати їх, демонструвати та публічно показувати невизначеному колу осіб, повторно оприлюднювати вказаним способом; відтворювати зображення без обмеження тиражу; копіювати зображення; подавати зображення до загального відома публіки таким чином, що ії представники можуть здійснити доступ до зображень з будь-якого місця і будь-який час за їх власним вибором; розміщувати зображення у мережі Інтернет; використовувати зображення  з метою рекламування та популяризації товарів та послуг Виконавця. Замовник гарантує, що використання Виконавцем фото та відео матеріалів, а також інших матеріалів, які містять зображення Замовника та виконаних ним практичних та/або екзаменаційних завдань, способами, передбаченими цим пунктом Договору, не буде порушувати честь, гідність, ділову репутацію Замовника, а також його особисті немайнові права. 

  Під  зображеннями у цьому Договорі розуміються фотографії, відеоматеріали та інші художні твори, що містять зображення Замовника та/або виконані Замовником практичні та/або екзаменаційні завдання, отримані у результаті аудіозапису та/або відеозапису з екрану комп’ютера онлайн заходів за участю Замовника, фотозйомок та відеозйомок передбачених цим пунктом Договору очних заходів Виконавця за участю Замовника. 

  14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  14.1. Публічна оферта (пропозиція) діє безстроково. Даний Договір починає діяти з моменту Акцепту Замовником цієї Публічної оферти (пропозиції), на умовах передбачених п. 3.3. цього Договору, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань (у т.ч. відшкодування усіх збитків та сплати штрафних санкцій) за цим Договором чи до його розірвання.

  14.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені Виконавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника. До правовідносин, які виникли до внесення змін та доповнень, застосовується редакція Договору, яка діяла на момент виникнення таких правовідносин. Замовник не має права вносити зміни та доповнення до цього Договору.

  14.3. Договір поширює свою дію на Замовників, які здійснюють користування Послугами Виконавця як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті.

  15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  15.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі.

  15.2. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. 

  15.3. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними (нікчемними) або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.

  16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

  Виконавець:

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУСТХАБ»

  Місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, провулок Ярославський, будинок 1/3

  ЄДРПОУ 45596755

  Рахунок UA063348510000000026004247636

  Назва банку: АТ «ПУМБ»

  Код банку (МФО): 334851

  Телефон 0443346915

  E-mail support.academy@platma.com

  Директор Мілютенко Катерина Сергіївна

  contacts
  Привіт 🤗
  Маєте питання? Наша команда завжди готова вам допомогти! Задайте питання у будь-якому месенджері: